مهمترین عضو گروه کلیفرم ها اشرشیا کلی است که در انتهای روده همه حیوانات خونگرم به صورت طبیعی وجود دارد) 

6 در هر گرم مدفوع 11

11 -

9

عدد E.Coli وجود دارد( از نظر کمی میزانش در روده پس از باکتریودس و بیفیدوباکتریوم 

است. برخی گونه های آن بی ضرر و برخی به دلیل خصوصیات آنتی ژنی برای انسان و حیوان بیماریزا است. 

خصوصیات كلی:

گرم منفی –میله ای طول 3-1 میکرون و عرض 1/6-1/5) قابل تغییر(- متحرك با تاژك های پری تریش - فاقد کپسول 

و اسپور- رنگ پذیری آسان – هوازی بیهوازی اختیاری –کم توقع از نظر غذایی- تخمیر گلوکز و الکتوز با تولید گاز-

عدم ذوب ژالتین – انعقاد شیر تورنسل دار و بیرنگ شدن تورنسل در عمق محیط- اکسیداز منفی – قادر به تبدیل نیترات 

به نیتریت- تولید توکسین و کلی توکسین.

در برابر خشکی وبرخی مواد شیمیایی گند زدا بخوبی مقاوم، اما دراثر پاستوریزاسیون از بین میرود.

نکته: انواع بیماریزا دارای پیلی و کپسول هستند و کد ژنتیکی آن نیز بر روی پالسمید است.

در این باکتری سه گروه آنتی ژنی وجود دارد: 

- آنتی ژن O که آنتی ژن پیکره یا غشا سلول است و مقاوم به حرارت است. 

- آنتی ژن H آنتی ژن فالژل است که در باکتریهای متحرك وجود دارد و درآنهایی که غیر متحرکند دیده نمی شود.

- آنتی ژن K یا آنتی ژن B که آنتی ژن کپسول است و حساس به حرارت.

یکی ازمهمترین باکتریهای عفونت زا ست و سوشهای مسمومیت زا ی آن در گروههای زیر تقسیم بندی میشوند:

1 -انترو پاتوژنیك اشرشیا کلی )EPEC( ، ایجاد انتروتوکسین نمی کند ولی برخی از سوش های آن ایجاد سیتوتوکسین 

میکند مانند توکسینCytolethal distending taxin) CLDT( که عامل اسهال اطفال است خصوصا آنهاییکه از 

شیر مادر تغذیه نمی کنند و افراد بالغ نسبت به آن مقاومند. این گروه بدون تهاجم به داخل سلولهای اپیتلیل روده نفوذ 

کرده و موجب تخریب پرز های ریز روده کوچك مشوند. این باکتری اغلب به غشا انتروسیت ها می چسبد. عامل 

چسبندگی پیلی است که تولید آن توسط پالسمید کنترل شده و بدون آن باکتری خاصیت بیماریزایی خود را از 

دست میدهد.

2 -انتروتوکسیژنیك اشرشیا کلی )ETEC( مهمترین عامل اسهال مسافرتی در جهان است که ایجاد بیماری شبیه به وبا 

می کند. ایجاد دو نوع انترو توکسین حساس به حرارتLaible toxin ( LT ( و مقاوم به حرارت Stable ( ST

Toxin ( می کند .سم LT در 61 درجه پس از نیم ساعت از بین میرود در حالیکه سم ST در درمای 111 درجه 15

دقیقه فعال می ماند. وزن مولکولیST از LT کمتر است. 

6 مقدار الزم سم جهت ایجاد مسمومیت 11

11 -

سلول باکتری در گرم ماده غذایی است و زمان الزم جهت بروز 11

نشانه های بیماری14 ساعت تا دو روز است. عالئم بیماری نیز تب- لرز- اسهال –استفراغ- و درد شکم و بی حالی 

است. 3 -انترواینوسیو اشرشیا کلی )EIEC( این باکتری شبیه شیگال دایزنتری ایجاد اسهال خونی می کند.ایجاد انتروتوکسین 

نمی کند. این نوع خاصیت تهاجمی داشته وبه داخل سلولهای اپیتلیال روده بزرگ نفوذ کرده و در آن تکثیر میکند و 

نهایتا موجب مرگ سلول میشود که نتیجه آن اسهال خونی است.

عالئم آن: تب- دل درد شدید- بی قراری – تهوع-اسهال و استفراغ-اسهال خونی.

4 -انترو هموراژیك اشرشیا کلی )EHEC (،این باکتری ایجاد سیتوتوکسینی به نام وروتوکسین یا اوروسیتوتوکسین در 

روده میکند. ژن مولد سیتوتوکسین توسط باکتریوفاژ کنترل میشود. شبیه شیگال است و ایجاد اسهال خونی میکند. 

)کولیت هموراژیك :دل درد شدید و اسهال خونی( مکانیسم عمل آن به این صورت است که ریبوزوم s61 را در 

سلول میزبان غیر فعال کرده و با متوقف شدن پروتئین سازی سلول میمیرد. عامل بیماریزای دیگر آن نیز پیلی است که 

در چسبیدن باکتری به سلول روده بزرگ موثر است که ژن آن بر روی پالسمیداست. 

خصوصیات رشد:

محدوده pH رشد باکتری 9-4/4 و pH تولید سم 7 می باشد. 

دامنه دمای رشد 44-24 درجه اما اپتی مم دمای رشد 37 درجه است و دمای تولید سم 35 درجه می باشد.

در محیط آبگوشت )براث( پس از 14-12 ساعت کدورت یکنواخت ایجاد کرده و پس از مدتی پرده شکننده ای در 

سطح ایجاد شده که کم کم رسوب می کند در کشتهای کهنه رسوب در ته لوله آزمایش مشاهده میشود. 

در محیط های جامد کلونی کمی در سطح برجسته ، نرم، شیری رنگ ، براق، دارای لبه مدور ، کلونی های عمقی عدسی 

شکل و متمایل به قهوه ای اند.

E.coli شناسایی

1 -یك میلی لیتر از نمونه مایع به 11میلی لیتر محیط LST با غلظت معمولی همراه لوله دورهام افزوده ودر دمای37

درجه بمدت 44-24 ساعت انکوبه می کنیم. عدم مشاهده گاز یا کدورت نمونه سالم است و جواب تست منفی 

است. در غیر اینصورت:

2 -یك یا دو قطره از نمونه مشکوك به محیط EC Broth همراه لوله دورهام اضافه کرده و در بن ماری دقیقا 44/5

درجه سانتیگراد )بیش از 45 درجه میکروب غیر فعال میشود(بمدت 44-24 ساعت انکوبه می کنیم. در صورت 

مشاهده گاز یا کدورت:

3 - یك یا دو قطره از آن به آب پپتونه بدون اندول )Pepton Water ,Endol Free( افزوده ، در بن ماری 45-44

درجه بمدت 44-24 ساعت انکوبه می کنیم) بجای آب پپتونه میتوان ازمحیط آبگوشت تریپتوفان ودر دمای 35

بمدت 24 ساعت استفاده کرد(. پس از انکوباسیون دو قطره )1/5سی سی( معرف کواکس ) -P

Dimethylaminobenzaldehyde ( به لوله اضافه میکنیم. اگر EC مثبت باشد، پس از یك دقیقه ایجاد رنگ 

قرمز گیالسی میکندچون EC اندول مثبت است یعنی قادر است با ترشح آنزیم تریپتوفاناز اسید آمینه تریپتوفان را به 

اندول، اسید پیرویك و آمونیاك تبدیل کند.)معرف کواکس زرد رنگ است و نباید کنار شعله باشد(

4 -بطور همزمان با مرحل 3- از لوله مشکوك EC Broth )مرحله 2(می توان :کشت خطی بر محیط Mc Cankey agar داده و کلونیهای ارغوانی الکتوز مثبت را مشاهده نمود.

یا کشت خطی بر محیط(EMBA) داده و پس از انکوباسیون در 35 درجه به مدت 44 ساعت کلونیهای مشخص 

براق و درخشان یا بدون جال با مرکز تیره را مشاهده کرد.

5 -در صورت لزوم وجهت تشخیص قطعی می توان از تست تاییدی IMViC استفاده نمود. سریعترین و دقیق ترین 

روش شناسایی اشرشیا کلی از سایر باکتریهای کلیفرم مانند انتروباکتر تست بیوشیمیاییIMViC است که حرف I

معرف تست اندول، M نشانه آزمایش متیل رد، Vi نمایانگر آزمایش وگوس پروسکا Voqes proskaur و C

نشانه آزمایش سیترات است. که هریك شرح داده میشود. ) تست اندول در بند3 ذکر شده است.(

اندول)I( متیل رد)M( وگوس پروسکا )Vi) سیترات)C(

اشرشیا کلی مثبت مثبت منفی منفی

انتروباکتر منفی منفی مثبت مثبت

برای آماده سازی انجام تست فوق ابتدا از کلونی های مشکوك حاصل از یکی از محیط های بند4 ) کلونی 

ارغوانی مك کانگی یا کلونی با مرکز تیره EMB ( با سوزن کشت برداشته وجهت ایزوله کردن میکروب مذکور 

بر محیط Nutrient agar کشت سطحی داده یا در محیط آگار مورب Plate count agar کشت و در 35 درجه 

بمدت 24-14 ساعت انکوبه می کنیم.

6 -آزمایش متیل رد : در لوله آزمایش کوچك محیط گلوکز فسفات یا Clark and lubsdextrose ( MR-VP

broth medium( ریخته و از کلونی حاصل در مرحله آماده سازی در آن کشت می دهیم و در 37 درجه بمدت 

44-24 ساعت انکوبه میکنیم. الزم به یادآوری است که این محیط حاوی معرف متیل رد زرد رنگ و قند دکستروز 

است.پس انتظار داریم باکتریهایی که قادر به رشد و تخمیر دکستروز هستندمتیل رد مثبت بوده یعنی 

دراثرتولیداسیدرنگ متیل رد را قرمز نمایند. 

بدیهی است اگر باکتری قادر به تخمیر دکستروز نباشد اسید تولید نشده و محیط خنثی باقی می ماند پس معرف هم 

زرد می ماند.) تذکر مهم پس از انکوباسیون معرف متیل رد5-4 قطره اضافه شود.(

7 - آزمایش وگوس پروسکا: در این آزمایش از همان محیط-MR استفاده میشود ولی با معرف متفاوت . بعضی باکتریها قند 

دکستروز را به شکل دیگری تخمیر میکنندو تولید ماده خنثی به نام استیل- متیل -کربونیل یا استوئین می کنند. استوئین در 

محیط قلیاییی )11قطره KOH پتاس 41% ( به دی استیل تبدیل میشود که با 15 قطره معرف آلفا نفتول کمپلس قرمز ایجاد 

میکند و می گویند تست مثبت است. ) استوئین در واقع از دوبار دکربوکسیالسیون دو مولکول پیروات حاصل میشود(

نکته: در محیط گلوکز پپتوننیز این آزمایش قابل انجام است ، استوئین ایجاد شده با کراتین موجود در پپتون در 

حضور قلیایی قوی)یك میلی لیتر11 KOH%در 5 میلی لیتر محیط کشت(تولید رنگ قرمز می کند. آلفا نفتول 

وکراتین نیز حساسیت واکنش را بیشتر میکنند. 4 -آزمایش سیترات: برخی باکتریها قادرند فقط سیترات را بعنوان منبع کربنی مصرف نمایند.که در این صورت در 

محیط CO2 به فرم کربنات Na2CO3 تولید شده و شرایط به سمت قلیایی می رود یعنی pH از 6/7 به7/6 میرسد . 

در ای حالت اگر از محیط کشت جامد Simmon Sitrate Agar و کشت اسلنت سطحی استفاده شود و در دمای 

37 بمدت 24 ساعت انکوبه شود معرف بروموتیمول بلو محیط کشت که در محیط اسیدی سبز رنگ است در اثر 

قلیایی محیط آبی سرمه ای میشود و می گویند واکنش سیترات مثبت است.

گلوکز الکتوز حرکت IMViC CO2 SH2

اشرشیا + + + _ + - - + +

کلبسیال + + _ _ _ + + - -

انتروباکتر + + + _ + + + - -

سالمونال + - + + + ± + - +

+ نوشته شده توسط فرناز غضنفری و نسرین احمدی در شنبه ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ و ساعت ۲:۶ قبل از ظهر |


Powered By
BLOGFA.COM